Scrum Increment

Scrum Increment

Scrum Increment (Phần gia tăng trong Scrum) Phần gia tăng Scrum được xem là một bước tiến cụ thể trong quá trình hoàn thành mục tiêu của sản phẩm. Theo các chỉ dẫn của Scrum, phần gia tăng này thường…